Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsform som innebär att man träffas för återkommande samtal under en kortare eller längre tid. Tillsammans arbetar man utforskande och reflekterande för att uppnå en större självkännedom med ökat oberoende, trygghet och känsla av sammanhang i sin tillvaro.

Psykodynamisk terapi och psykoanalys innebär att man berör upplevelser i den nuvarande livssituationen och hur tidigare erfarenheter sammanfaller med dessa. Hur vår personlighet utvecklas, våra styrkor och svagheter, formas och omformas livet igenom utifrån de erfarenheter vi gör och tar till oss. Genom att förstå hur symtom uppstått och vad som vidmakthåller dem i dag finner vi möjlighet till att förändra och finna nya vägar att uttrycka de känslor som är bundna i symtombildning.

Skillnaden mellan psykodynamisk psykoterapi och psykoanalys är framför allt intensiteten i behandlingen. I psykodynamisk psykoterapi ses man ofta 1-2 gånger i veckan, medan psykoanalys ofta innebär 4-5 samtal i veckan.

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en korttidsterapi som fokuserar på hur psykisk hälsa/ohälsa påverkar relationer, och hur relationer påverkar den psykiska hälsan. I IPT jobbar man mer problemfokuserat kring ett avgränsat område. Fokus är mänskliga relationer och målet i behandlingen är att lösa de interpersonella problem i pågående relationer som kan kopplas till starten och vidmakthållandet av symtomen. Terapin syftar till att klienten skall lära sig känna igen sina relationella svårigheter och därigenom kunna hantera dem på ett bättre sätt. På så sätt minskar symtomen på depression och den psykiska hälsan ökar.

Vid en krissituation kan man också träffas för krissamtal, vilket innebär att vi tillsammans går igenom det som inträffat. Målen vid krissamtal är framför allt att få tillbaka tilltron till livet, återerövra en upplevelse av mening i tillvaron och en känsla av sammanhang.

En terapi/behandling utformas utifrån individuella behov och önskemål.